luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Hệ thống pháp luật Hành chính công

Hệ thống pháp luật Hành chính công
 
Hệ thống Pháp luật hành chính là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý hành chính nhà nước
Hệ thống Pháp luật hành chính là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý hành chính nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước, các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình cơ quan nhà nước xây dựng và phát triển chế độ công tác nội bộ của mình, các quan hệ xã hội trong quá trình cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, cá nhân thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước đối với các vấn đề cụ thể do pháp luật quy định.
Mối quan hệ của các cơ quan Nhà nước Mối quan hệ của các cơ quan Nhà nước
Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một hệ thống bao gồm nhiều cơ quan nhà nước có tính chất, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau tạo thành một thể thống nhất vì được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung nhất định.
>> Chi tiết
Pháp luật Hành chính - Nhà nước Pháp luật Hành chính - Nhà nước
Pháp luật hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng…
>> Chi tiết