Đăng ký quyền sử dụng đất là việc ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đối với một thửa đất xác định vào hồ sơ địa chính nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 932284 lượt

090 574 6666