Ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn, chính vì vậy cần thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với đất nước và vận động toàn xã hội tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nâng cao mức sống về mặt vật chất tinh thần của người có công…”.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 12 lượt

Tổng số đã xem: 989265 lượt

090 574 6666