Các trường hợp được miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt được quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007.
 
(Password to modify: hslaw.vn)

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 672527 lượt

090 574 6666