Đối tượng chịu Thuế tài nguyên bao gồm: Khoáng sản kim loại, Khoáng sản không kim loại, Dầu thô, Khí thiên nhiên, khí than, Sản phẩm của rừng tự nhiên, trừ động vật, Hải sản tự nhiên, bao gồm động vật và thực vật biển, Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất, Tài nguyên khác... 
 
(Password to modify: hslaw.vn)

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 781806 lượt

090 574 6666