Tờ khai Đăng ký kết hôn

Tờ khai Đăng ký kết hôn

Tờ khai Đăng ký kết hôn được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Sổ đăng ký kết hôn

Sổ đăng ký kết hôn

Sổ đăng ký kết hôn được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Trích lục ghi chú kết hôn (bản chính)

Trích lục ghi chú kết hôn (bản chính)

Trích lục ghi chú kết hôn (bản chính) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Trích lục ghi chú kết hôn (bản sao)

Trích lục ghi chú kết hôn (bản sao)

Trích lục ghi chú kết hôn (bản sao) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Tờ khai đăng ký lại kết hôn

Tờ khai đăng ký lại kết hôn

Tờ khai đăng ký lại kết hôn được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 14 lượt

Tổng số đã xem: 837456 lượt

090 574 6666