Bảng giá đất ở đô thị Thành phố Hải Phòng 05 Năm 2015 - 2019

Bảng giá đất ở đô thị Thành phố Hải Phòng 05 Năm 2015 - 2019

Bảng giá đất ở đô thị Thành phố Hải Phòng 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND...
Xem thêm
Bảng giá đất ở nông thôn Thành phố Hải Phòng 05 Năm 2015 - 2019

Bảng giá đất ở nông thôn Thành phố Hải Phòng 05 Năm 2015 - 2019

Bảng giá đất ở nông thôn Thành phố Hải Phòng 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND...
Xem thêm
Bảng giá đất nông nghiệp Thành phố Hải Phòng 05 Năm 2015 - 2019

Bảng giá đất nông nghiệp Thành phố Hải Phòng 05 Năm 2015 - 2019

Bảng giá đất nông nghiệp Thành phố Hải Phòng 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND...
Xem thêm
Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND Quy định giá đất TP Hải Phòng 05 Năm 2015 - 2019

Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND Quy định giá đất TP Hải Phòng 05 Năm 2015 - 2019

Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định giá đất TP Hải Phòng 05 Năm (2015 - 2019).
Xem thêm
Bảng giá đất ở đô thị năm 2014 của thành phố Hải Phòng năm 2014

Bảng giá đất ở đô thị năm 2014 của thành phố Hải Phòng năm 2014

Bảng giá đất ở đô thị năm 2014 của thành phố Hải Phòng năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 2610/2013/QĐ-UBND...
Xem thêm
Bảng giá đất ở nông thôn năm 2014 của thành phố Hải Phòng

Bảng giá đất ở nông thôn năm 2014 của thành phố Hải Phòng

Bảng giá đất ở nông thôn Thành Phố Hải Phòng Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 2610/2013/QĐ-UBND...
Xem thêm
Bảng giá đất nông nghiệp năm 2014 của thành phố Hải Phòng

Bảng giá đất nông nghiệp năm 2014 của thành phố Hải Phòng

Bảng giá đất nông nghiệp năm 2014 của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2610/2013/QĐ-UBND...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 837551 lượt

090 574 6666