Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con

Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con

Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Sổ đăng ký giám hộ

Sổ đăng ký giám hộ

Sổ đăng ký giám hộ được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Sổ đăng ký chấm dứt giám hộ

Sổ đăng ký chấm dứt giám hộ

Sổ đăng ký chấm dứt giám hộ được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (bản chính)

Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (bản chính)

Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (bản chính) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ (bản sao)

Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ (bản sao)

Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ (bản sao) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (bản sao)

Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (bản sao)

Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (bản sao) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ (bản chính)

Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ (bản chính)

Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ (bản chính) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 837638 lượt

090 574 6666