Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch

Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch

Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Sổ cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Sổ cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Sổ cấp bản sao Trích lục hộ tịch được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Trích lục ghi chú thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (bản chính)

Trích lục ghi chú thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (bản chính)

Trích lục ghi chú thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (bản chính) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Trích lục ghi chú thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (bản sao)

Trích lục ghi chú thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (bản sao)

Trích lục ghi chú thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (bản sao) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch (bản sao)

Trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch (bản sao)

Trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch (bản sao) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
Xem thêm
Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con ...(Mẫu Tp/HT-2013-TKGCCMC)

Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con ...(Mẫu Tp/HT-2013-TKGCCMC)

Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Mẫu Tp/HT-2013-TKGCCMC).
Xem thêm
Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền - Mẫu TP/HT-2013-TKGCKH

Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền - Mẫu TP/HT-2013-TKGCKH

Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài - Mẫu TP/HT-2013-TKGCKH
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 6 lượt

Tổng số đã xem: 673277 lượt

090 574 6666