Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao không bồi hoàn công trình đó cho Nhà nước Việt Nam.
Thời điểm chuyển giao công trình Dự án BT

Thời điểm chuyển giao công trình Dự án BT

Hợp đồng BT là hình thức đầu tư được ký kết giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam; Chính phủ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho nhà đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng BT...
Xem thêm
Những bất cập trong việc bàn giao mặt bằng Dự án Xây dựng - chuyển giao (BT)

Những bất cập trong việc bàn giao mặt bằng Dự án Xây dựng - chuyển giao (BT)

Hợp đồng BT được quy định cụ thể trong Luật đầu tư 2005 và Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức xây dựng – kinh doanh – chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng- chuyển giao- kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – chuyển giao, ngoài ra việc giao kết, thực hiện Hợp đồng còn phải phù hợp với Luật Thương mại 2005 và Bộ Luật Dân sự 2005...
Xem thêm
Những bất cập trong việc thanh toán Hợp đồng Xây dựng - chuyển giao (BT)

Những bất cập trong việc thanh toán Hợp đồng Xây dựng - chuyển giao (BT)

Đối với hình thức đầu tư theo họp đông BT, ngay sau khi chuyển giao quyền sở hữu công trình cho nhà nước thì nhà đầu tư được nhà nước tạo điều kiện cho thực hiện các dự án đầu tư khác để thu hồi vốn đầu thư và lợi nhuận...
Xem thêm
Thủ tục đầu tư theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)

Thủ tục đầu tư theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)

Hợp đồng BT được quy định cụ thể trong Luật đầu tư 2005 và Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – chuyển giao, ngoài ra việc giao kết, thực hiện Hợp đồng còn phải phù hợp với Luật Thương mại 2005 và Bộ Luật Dân sự 2005 và các văn bản pháp lý chuyên ngành khác...
Xem thêm
Tổng quan về hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)

Tổng quan về hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)

Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (sau đây gọi tắt là hợp đồng BT) là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 13 lượt

Tổng số đã xem: 989350 lượt

090 574 6666