Giá trị thiệt hại là cơ sở cho việc bồi thường thiệt hại. Chính vì vậy, việc phân tích và tổng hợp các giá trị thiệt hại có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình giải quyết các yêu cầu ...
Giá trị thiệt hại là cơ sở cho việc bồi thường thiệt hại. Chính vì vậy, việc phân tích và tổng hợp các giá trị thiệt hại có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình giải quyết các yêu cầu về bồi thường thiệt hại của các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên việc phân tích hành vi vi phạm để tổng hợp, đánh giá đúng mức độ xâm phạm, giá trị thiệt hại làm cơ sở yêu cầu bồi thường thiệt hại là một hoạt động phức tạp mà đôi khi ngay cả người bị thiệt hại cũng khó có thể nhận biết hết được.
Giá trị thiệt hại về mặt cơ hội

Giá trị thiệt hại về mặt cơ hội

Thiệt hại về mặt cơ hội là thiệt hại về giá trị tính được thành tiền của khoản thu nhập, lợi ích đáng lẽ người bị thiệt hại có thể có được khi thực hiện các khả năng (khai thác, mua bán, cho thuê hàng hóa, tài sản...) nhưng thực tế không có được khoản thu nhập đó do hành vi xâm phạm gây ra.
Xem thêm
Giá trị thiệt hại phát sinh sau quá trình bị xâm phạm

Giá trị thiệt hại phát sinh sau quá trình bị xâm phạm

Thiệt hại phát sinh sau quá trình bị xâm phạm là thiệt hại do hậu quả của hành vi xâm phạm mang lại. Thiệt hại đó có thể là về tài sản, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm ...
Xem thêm
Giá trị thiệt hại thực tế

Giá trị thiệt hại thực tế

Theo nguyên tắc về bồi thường thiệt hại thì: “Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường …” (Điều 605 Bộ luật dân sự năm 2005). Thiệt hại bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại do tổn thất về tinh thần.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 837314 lượt

090 574 6666