luật sư riêng

Hệ thống các quy định của pháp luật về hình thức đối tác công tư PPP

Hệ thống các quy định của pháp luật về hình thức đối tác công tư PPP Hiện nay, các quy định của pháp luật về nội dung và các vấn đề liên quan đến hình thức đối tác công tư PPP bao gồm các văn bản sau đây....
 
Hiện nay, các quy định của pháp luật về nội dung và các vấn đề liên quan đến hình thức đối tác công tư PPP bao gồm các văn bản sau đây:
a) Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
b) Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
c) Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
d) Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
e) Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009;
f) Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Hướng dẫn thực hiện theo Phụ lục 1 Đính kèm);
g) Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;
h) Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;
i) Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
j) Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
k) Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28 tháng 06 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;
l) Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 03 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư;
m) Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư;
n) Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 
 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS

Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666


Các từ có liên quan đến bài viết: Hệ thống các quy định của pháp luật về hình thức đối tác công tư PPP

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   JCP3T6
 

Tin đã đăng