luật sư riêng

Chuyển nhượng phần vốn góp của các bên trong Công ty cho thuê tài chính liên doanh

Chuyển nhượng phần vốn góp của các bên trong Công ty cho thuê tài chính liên doanh
Khi chuyển nhượng phần vốn của các bên trong Công ty công ty cho thuê tài chính, Công ty cho thuê tài chính phải xin phép NHNN.
 
 
 
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Công ty cho thuê tài chính liên doanh khi có nhu cầu chuyển nhượng phần góp vốn của các bên trong Công ty, gửi tới NHNN Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) 02 bộ hồ sơ
 
Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thẩm định hồ sơ; Bước 3: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ xem xét, chấp thuận; trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do
 
Bước 4 Công ty cho thuê tài chính phải gửi văn bản đăng ký các thay đổi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có công chứng) và các tài liệu khác có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính liên doanh đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc chuyển nhượng, trong đó nêu rõ lý do chuyển nhượng
 
- Trích biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính liên doanh nhất trí về việc chuyển nhượng vốn
 
- Văn bản của Bên chuyển nhượng gửi Ngân hàng Nhà nước đề nghị được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần góp vốn của mình trong Công ty cho thuê tài chính liên doanh, kèm dự thảo hợp đồng chuyển nhượng
 
- Văn bản của Bên nhận chuyển nhượng về việc nhận chuyển nhượng vốn góp và đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép mua lại một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp trong Công ty cho thuê tài chính liên doanh của Bên chuyển nhượng
 
* Trường hợp Bên nhận chuyển nhượng không phải là các bên trong liên doanh thì tổ chức này phải bổ sung thêm các văn bản như sau:
 
- Điều lệ của các bên góp vốn
 
- Giấy phép kinh doanh của các bên góp vốn
 
- Văn bản của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cho phép bên nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Công ty cho thuê tài chính liên doanh hoặc Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài. Trường hợp quy định của pháp luật nước nguyên xứ không yêu cầu có văn bản này thì phải có bằng chứng xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
 
- Bảng cân đối tài chính, bảng kết quả lãi, lỗ đã được kiểm toán và báo cáo tình hình hoạt động 03 (ba) năm gần nhất của các bên góp vốn
 
- Dự thảo hợp đồng liên doanh đối với Công ty cho thuê tài chính liên doanh. Dự thảo hợp đồng liên doanh phải đảm bảo các nội dung chính sau đây:
 
+ Tên, địa chỉ của Công ty cho thuê tài chính liên doanh
 
+ Tên, địa chỉ, đại diện của các bên tham gia liên doanh
 
+ Thời hạn hoạt động liên doanh
 
+ Vốn điều lệ: Tỷ lệ góp vốn, mức vốn góp của mỗi bên. Phương án góp vốn; trong đó ghi rõ số vốn bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam, bằng tài sản khác (nếu có)
 
+ Quyền và nghĩa vụ của các bên
 
+ Số lượng và tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc của các bên trong liên doanh
 
+ Các nguyên tắc về hạch toán, kế toán, báo cáo, lập và sử dụng các quỹ; việc phân chia lãi, lỗ cho các bên tham gia liên doanh
 
+ Thủ tục giải quyết những tranh chấp giữa các bên phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng liên doanh, thủ tục thanh lý giải thể, hợp nhất của Công ty cho thuê tài chính liên doanh;
 
+ Các điều kiện để sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh.
 
b. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
 
3. Cơ quan thực hiện: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng)
 
- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
 
4. Cơ sở pháp lý
 
Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 Về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính
 
Nghị định số 95/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 Về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính 
 
Thông tư số 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.
 
 

 
 
 Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666    
Các từ có liên quan đến bài viết: Chuyển nhượng phần vốn góp của các bên trong Công ty cho thuê tài chính liên doanh

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   U2WHQ1