luật sư riêng

Chuyển đổi hình thức tổ chức từ ngân hàng 100% vốn nước ngoài thành ngân hàng liên doanh

Chuyển đổi hình thức tổ chức từ ngân hàng 100% vốn nước ngoài thành ngân hàng liên doanh Khi tiến hành chuyển đổi hình thức từ ngân hàng 100% vốn nước ngoài thành ngân hàng liên doanh thì ngân hàng 100% vốn nước ngoài phải xin phép NHNN cho phép chuyển đổi hình thức.
 
 
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Ngân hàng 100% vốn nước ngoài gửi hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng)
 
Bước 2: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có văn bản xác nhận đủ hồ sơ hoặc thông báo về tình trạng hồ sơ và đề nghị bổ sung thông tin, hồ sơ (nếu chưa đủ, chưa hợp lệ). Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi nhận được thông tin, hồ sơ bổ sung Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có văn bản xác nhận đủ hồ sơ hoặc thông báo tiếp về tình trạng hồ sơ theo nguyên tắc trên
 
Bước 3: NHNN cấp hoặc từ chối chuyển đổi hình thức. Trong trường hợp từ chối chuyển đổi hình thức, Ngân hàng Nhà nước có văn bản giải thích rõ lý do.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Đơn đề nghị chuyển đổi ngân hàng 100% vốn nước ngoài thành ngân hàng liên doanh do chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng 100% vốn nước ngoài ký
 
- Biên bản (hoặc nghị quyết) họp Hội đồng quản trị ngân hàng 100% vốn nước ngoài thống nhất việc chuyển đổi từ ngân hàng 100% vốn nước ngoài sang mô hình hoạt động ngân hàng liên doanh
 
- Hợp đồng (hoặc cam kết) chuyển nhượng vốn cho bên Việt Nam tham gia liên doanh. Việc chuyển nhượng vốn phải đảm bảo tỷ lệ quy định tại Điều 46 của Nghị định 22/2006/NĐ-CP (mức góp vốn của Bên nước ngoài tối đa không quá 50% vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh)
 
- Đơn xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh tại Việt Nam do đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia liên doanh cùng ký 
 
- Phương án kinh doanh (đã được các bên liên doanh thông qua) chứng minh được tính khả thi; bao gồm các nội dung chủ yếu, tối thiểu sau đây:
 
+ Sự cần thiết thành lập, nhu cầu khách hàng, khả năng đáp ứng nhu cầu về dịch vụ ngân hàng, khả năng quản lý các loại hình rủi ro, khả năng áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý hoạt động ngân hàng và quản lý rủi ro
 
+ Địa bàn hoạt động và nguồn nhân lực dự kiến
 
+ Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị điều hành, kiểm toán nội bộ; hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, cơ chế phòng chống rửa tiền được tổ chức hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế
 
+ Nội dung hoạt động, phương thức hoạt động kinh doanh
 
+ Bảng tổng kết tài sản; báo cáo thu nhập và chi phí; báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các chỉ số tài chính lớn, các tỷ lệ an toàn dự kiến và các thuyết minh liên quan chứng minh được lợi ích kinh tế và tính toán hiệu quả kinh tế trong ba (03) năm đầu hoạt động của ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài
 
- Lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (cơ quan nơi cá nhân đó đang làm việc; cơ quan quản lý, theo dõi lý lịch cá nhân…) và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc (Giám đốc) của ngân hàng
 
- Danh sách các thành viên góp vốn, mức góp vốn điều lệ và phương án góp vốn cụ thể; trong đó các thành viên phải cùng ký, cam kết và nêu rõ: Giá trị vốn góp bằng ngoại tệ, bằng tiền đồng Việt Nam, bằng tài sản (trong trường hợp này phải có văn bản chứng minh quyền sở hữu và định giá tài sản hợp lệ)
 
- Báo cáo tài chính thường niên đã được kiểm toán ba (03) năm gần nhất của các thành viên góp vốn
 
- Hợp đồng liên doanh có các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật đối với ngân hàng liên doanh
 
- Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động của các thành viên góp vốn
 
- Dự thảo Điều lệ ngân hàng liên doanh
 
- Văn bản cam kết của các thành viên góp vốn về việc:
 
+ Sẵn sàng hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị, điều hành, hoạt động cho ngân hàng liên doanh
 
+ Đảm bảo duy trì giá trị thực có của vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh không thấp hơn mức vốn pháp định và đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
 
b. Số lượng hồ sơ: 03 bộ (Tiếng Việt và Tiếng Anh); trong đó: 01 bộ gốc, 02 bộ sao.
 
3. Cơ quan thực hiện: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
 
- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ
 
4. Cơ sở pháp lý
 
Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 Về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Văn phòng Đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam
 
Thông tư số 03/2007/TT-NHNN ngày 05/6/2007 Hướng dẫn Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Văn phòng Đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam
 
Thông tư số 24/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 Về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.
 
 

 
 
 Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666    
Các từ có liên quan đến bài viết: Chuyển đổi hình thức tổ chức từ ngân hàng 100% vốn nước ngoài thành ngân hàng liên doanh

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   MCG28P