luật sư riêng

Chuyển nhượng vốn góp cho đối tác mới ngoài ngân hàng liên doanh 100% vốn nước ngoài

Chuyển nhượng vốn góp cho đối tác mới ngoài ngân hàng liên doanh 100% vốn nước ngoài Khi chuyển nhượng vốn góp cho đối tác mới ngoài ngân hàng liên doanh, 100% vốn nước ngoài thì ngân hàng hàng liên doanh, 100% vốn nước ngoài phải được sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 

 
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài nộp hồ sơ tại NHNN Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng)
 
Bước 2: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN có văn bản chấp thuận hoặc từ chối đề nghị chuyển nhượng vốn và các thay đổi kèm theo. Trong trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước có văn bản giải thích rõ lý do.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Đối tác mới phải có đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng vốn góp trong ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh gửi Ngân hàng Nhà nước; kèm theo các văn bản, tài liệu để chứng minh khả năng đáp ứng được các điều kiện theo quy định về các điều kiện để được thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh quy định tại điểm 5.3 Mục III phần I Thông tư 03/2007/TT-NHNN
 
- Đơn xin chuyển nhượng vốn góp do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký. Trong đơn cần nêu:
 
+ Lý do chuyển nhượng
 
+ Báo cáo về việc thẩm định tư cách pháp lý, tình hình tài chính của đối tác mới, khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định để được tham gia ngân hàng 100% vốn nước ngoài, tham gia ngân hàng liên doanh của đối tác mới
 
+ Các đề nghị khác (nếu có) về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, tên gọi, địa điểm trụ sở chính, điều chỉnh nội dung giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, hợp đồng liên doanh; thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh; và các nội dung cần thay đổi, bổ sung khác có liên quan đến việc chuyển nhượng vốn này
 
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh nhất trí đối với việc chuyển nhượng vốn
 
- Hợp đồng (cam kết, thoả thuận) chuyển nhượng vốn giữa bên chuyển nhượng vốn với bên nhận chuyển nhượng
 
- Các văn bản khác theo yêu cầu của NHNN trong trường hợp cần thiết.
 
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
3. Cơ quan thực hiện: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
 
- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
- Phí, lệ phí: Không.
 
4. Cơ sở pháp lý
 
Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 Về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Văn phòng Đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam
 
Thông tư số 03/2007/TT-NHNN ngày 05/6/2007 Hướng dẫn Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Văn phòng Đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam
 
Thông tư số 24/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 Về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.
 
 

 
 
 Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666    
Các từ có liên quan đến bài viết: Chuyển nhượng vốn góp cho đối tác mới ngoài ngân hàng liên doanh 100% vốn nước ngoài

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   M50DIS