luật sư riêng

Chuyển nhượng vốn góp trong ngân hàng liên doanh 100% vốn nước ngoài dẫn đến hình thành pháp nhân mới

Chuyển nhượng vốn góp trong ngân hàng liên doanh 100% vốn nước ngoài dẫn đến hình thành pháp nhân mới Khi chuyển nhượng vốn góp trong trường hợp một thành viên góp vốn trong ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn bị mua lại, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách dẫn đến việc hình thành một pháp nhân mới, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh phải xin phép NHNN Việt Nam.
 
 
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Ngân hàng 100% vốn nước ngoài ngân hàng liên doanh lập và gửi hồ sơ đến NHNN Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) 
 
Bước 2: NHNN có văn bản chấp thuận hoặc từ chối đề nghị chuyển nhượng vốn và các thay đổi kèm theo. Trong trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước có văn bản giải thích rõ lý do.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Tờ trình do Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh ký đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc chuyển nhượng này, trong đó nêu rõ:
 
+ Lý do chuyển nhượng
 
+ Các đề nghị khác (nếu có) về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, tên gọi, địa điểm trụ sở chính, điều chỉnh nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, hợp đồng liên doanh; thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh; và các nội dung cần thay đổi, bổ sung khác có liên quan đến việc chuyển nhượng vốn này
 
- Văn bản pháp lý chứng minh việc mua lại, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách được tiến hành hợp pháp và kết quả của việc mua lại, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách này như quyền lợi, nghĩa vụ của pháp nhân mới, tên của pháp nhân mới (nếu có thay đổi)
 
- Các văn bản, tài liệu khác theo yêu cầu của NHNN nhằm xác định tư cách pháp lý, khả năng đáp ứng các điều kiện để được tham gia thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam của pháp nhân mới hình thành.
 
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
3. Cơ quan thực hiện: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
 
 - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
4. Cơ sở pháp lý
 
Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 Về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Văn phòng Đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam
 
Thông tư số 03/2007/TT-NHNN ngày 05/6/2007 Hướng dẫn Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Văn phòng Đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam
 
Thông tư số 24/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 Về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.
 
 

 
 
 Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666    
Các từ có liên quan đến bài viết: Chuyển nhượng vốn góp trong ngân hàng liên doanh 100% vốn nước ngoài dẫn đến hình thành pháp nhân mới

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   A7WWQI