luật sư riêng

Gia hạn thời gian hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài

Gia hạn thời gian hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài
Trước khi thời hạn hoạt động kết thúc tối thiểu là 180 ngày ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài lập và nộp hồ sơ xin gia hạn thời hạn hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
 
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài nộp hồ sơ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng)
 
Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có văn bản xác nhận đủ hồ sơ hoặc thông báo về tình trạng hồ sơ và đề nghị bổ sung thông tin, hồ sơ (nếu chưa đủ, chưa hợp lệ). Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi nhận được thông tin, hồ sơ bổ sung Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có văn bản xác nhận đủ hồ sơ hoặc thông báo tiếp về tình trạng hồ sơ theo nguyên tắc trên
 
Bước 3: Trong thời hạn 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xin gia hạn thời hạn hoạt động, Ngân hàng Nhà nước gia hạn thời hạn hoạt động hoặc từ chối gia hạn thời hạn hoạt động. Trong trường hợp từ chối gia hạn thời hạn hoạt động, Ngân hàng Nhà nước có văn bản giải thích rõ lý do.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Đơn đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động do đại diện có thẩm quyền của ngân hàng nước ngoài (ngân hàng mẹ), của tổ chức tín dụng nước ngoài ký (đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài); và do Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh ký (đối với ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh) (Theo Phụ lục 01a.ĐGH01b.ĐGH). Trong Đơn cần giải trình, nêu rõ khả năng cũng như cam kết đáp ứng được các điều kiện nêu tại khoản 8 Mục III Thông tư 03/2007/TT-NHNN
 
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Hội đồng quản trị Ngân hàng liên doanh về việc tiếp tục gia hạn thời hạn hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh tại Việt Nam
 
- Báo cáo tổng quan tình hình hoạt động kể từ khi được cấp Giấy phép; trong đó có báo cáo cụ thể về tình hình hoạt động, kinh doanh ba (03) năm gần nhất và phương án hoạt động, kinh doanh trong thời gian tới sau khi được gia hạn thời hạn hoạt động
 
- Báo cáo tài chính thường niên đã được kiểm toán ba (03) năm gần nhất của ngân hàng nước ngoài; các thành viên góp vốn khác trong ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh
 
- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài:
 
+ Cho phép ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng nước ngoài, các thành viên góp vốn nước ngoài khác tiếp tục duy trì hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài
 
+ Cung cấp thông tin, xác nhận về tình hình tuân thủ pháp luật và tình hình tài chính của ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng nước ngoài, các thành viên góp vốn nước ngoài khác trong vòng ba (03) năm liên tiếp trước khi xin gia hạn thời gian hoạt động, chứng tỏ được khả năng đáp ứng các điều kiện quy định tại tiết a, c điểm 5.1 Mục III Thông tư 03/2007/TT-NHNN.
 
b. Số lượng hồ sơ: 03 bộ (gồm Tiếng Việt và Tiếng Anh); trong đó: 01 bộ gốc, 02 bộ sao.
 
3. Cơ quan thực hiện: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
 
- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
 
4. Cơ sở pháp lý
 
Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 Về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, VPĐD tổ chức tín dụng nước ngoài tại VN
 
- Thông tư số 03/2007/TT-NHNN ngày 05/6/2007 Hướng dẫn Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, VPĐD tổ chức tín dụng nước ngoài tại VN
 
Thông tư số 24/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 Về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.
 
 
 

 
 
 Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666    
Các từ có liên quan đến bài viết: Gia hạn thời gian hoạt động ngân hàng liên doanh ngân hàng 100% vốn nước ngoài

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   8U2VAA