luật sư riêng

Đào tạo cán bộ tư vấn pháp luật, Cán bộ pháp chế

Đào tạo cán bộ tư vấn pháp luật, Cán bộ pháp chế

Đào tạo cán bộ tư vấn pháp luật, Cán bộ pháp chế

 
Cán bộ tư vấn pháp luật, cán bộ pháp chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm định hướng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giúp doanh nghiệp hoạt động...

Danh mục dịch vụ