HSLAWS cung cấp các dịch vụ tư vấn thủ tục hành chính, tư pháp theo quy định của Pháp luật hiện hành. Trình tự thủ tục,  ...
HSLAWS cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật về lĩnh vực thủ tục hành chính, tư pháp theo quy định của Pháp luật hiện hành. Trình tự thủ tục, cách thức tiến hành, thời gian thụ lý và các biểu mẫu.
 
Các dịch vụ cơ bản:

1. Tư vấn pháp luật hành chính công;
2. Tư vấn thủ tục hành chính, tư pháp nhân thân;
3. Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính, tư pháp nhân thân;
4. Cung cấp các văn bản pháp quy, biểu mẫu thủ tục hành chính, tư pháp nhân thân
5. Tư vấn cơ cấu tổ chức hệ thống cơ quan nhà nước;
6. Tư vấn thủ tục tố tụng: Dân sự, Hình sự, Hành chính .....
Mối quan hệ của các cơ quan Nhà nước

Mối quan hệ của các cơ quan Nhà nước

Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một hệ thống bao gồm nhiều cơ quan nhà nước có tính chất, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau tạo thành một thể thống nhất vì được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung nhất định.
Xem thêm
Pháp luật Hành chính - Nhà nước

Pháp luật Hành chính - Nhà nước

Pháp luật hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng…
Xem thêm
Hội đồng Nhân dân các cấp

Hội đồng Nhân dân các cấp

Hội đồng nhân dân là cơ quan đại biểu của nhân dân ở địa phương, do nhân dân địa phương bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm theo các nguyên tắc phổ thông, bình đẳng trực tiếp và bỏ phiếu kín ...
Xem thêm
Cơ cấu tổ chức của Quốc hội

Cơ cấu tổ chức của Quốc hội

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các cơ quan của Quốc hội gồm có: Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội.
Xem thêm
Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội được quy định tại Điều 74 luật Hiến Pháp năm 2013
Xem thêm
Quốc hội - Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất

Quốc hội - Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất

Trong bộ máy nhà nước, Quốc hội chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Quốc hội nước ta thực sự đại diên cho ý chí, lợi ích của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 6 lượt

Tổng số đã xem: 781801 lượt

090 574 6666