luật sư riêng

Tư vấn và thực hiện điều tra Xã Hội học theo yêu cầu

Tư vấn và thực hiện điều tra Xã Hội học theo yêu cầu

Tư vấn và thực hiện điều tra Xã Hội học theo yêu cầu

Tư vấn và thực hiện điều tra Xã Hội học theo yêu cầu là dịch vụ tư vấn mới của HSLAWS với các dịch vụ tiện ích: tư vấn Điều tra xã hội học, lập báo cáo phân tích thị trường,..
Tư vấn và thực hiện điều tra Xã Hội học theo yêu cầu là dịch vụ tư vấn mới của HSLAWS với các dịch vụ tiện ích: tư vấn Điều tra xã hội học, lập báo cáo phân tích thị trường, đánh giá thị trường, cung cấp biểu mẫu điều tra xã hội học và phân tích thị trường. Đồng thời HSLAWS đại diện khách hàng tiến hành các bước điều tra, phân tích, đánh giá thị trường.

Danh mục dịch vụ