Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 
Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội được quy định tại Điều 74 luật Hiến Pháp năm 2013

 
 
 
Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội, gồm có:
- Chủ tịch quốc hội;
- Các phó chủ tịch;
- Các ủy viên.
 
Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội được quy định trong Điều 74, Hiến pháp năm 2013 cụ thể như sau:
 
1. Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội;
 
2. Ra pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao, giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;
 
3. Giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giám sát các hoạt động của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan khác do Quốc hội thành lập;
 
4. Đình chỉ việc thi hành văn bản của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội việc bãi bỏ văn bản đó tại kỳ họp gần nhất, bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
 
5. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, hướng dẫn và đảm bảo điều kiện hoạt động của các Đại biểu Quốc hội;
 
6. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, Tổng kiểm toán nhà nước;
 
7. Giám sát và hướng dẫn hoạt động của hội đồng nhân dân, bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân;
 
8. Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 
9. Quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh trong trường hợp Quốc hội không thể họp được và báo cáo Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;
 
10. Quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;
 
11. Thực hiện công việc đối ngoại của Quốc hội;
 
12. Phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 
13. Tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội.
 
 

 
 
 
 Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

 
Các từ có liên quan đến bài viết: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   G1FWBC
 

Tin đã đăng