Hình thức sở hữu trong doanh nghiệp cũng như cơ cấu vốn đôi khi cần được hoán đổi để có được một hệ thống cơ cấu sở hữu ổn định cho doanh nghiệp trong từng thời điểm nhất định. Hình thức sở hữu đa dạng thì hệ thống quản lý cũng phải đa dạng để phù hợp.
 
Tái cấu trúc sở hữu doanh nghiệp là sự phân định các hình thái cấu trúc của doanh nghiệp trên cơ sở cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp, từ đó hoạch định lại phương pháp quản lý của doanh nghiệp và các đơn vị thành viên cho phù hợp. Các hình thức sở hữu doanh nghiệp bao gồm: 
 
1. Hình thức cấu trúc sở hữu toàn diện 100% vốn chủ sở hữu, không có sự phân định;
2. Hình thức sở hữu toàn diện có phân định;
3. Hình thức sở hữu liên kết có hình thành pháp nhân;
4. Hình thức sở hữu liên kết không hình thành pháp nhân;
5. Hình thức sở hữu không liên kết.
 
Với mỗi hình thức sở hữu nêu trên, doanh nghiệp sẽ cần phải có các phương thức quản trị riêng tương ứng. Để doanh nghiệp hoạt động thuận lợi và đạt được mục tiêu lợi nhuận, điều cốt yếu nhất là phải xác định được cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp, từ đó hoạch định hệ thống quản lý phù hợp với từng hình thức sở hữu nhất định.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 672513 lượt

090 574 6666