luật sư riêng

Thủ tục thành lập trường Trung cấp dạy nghề dân lập

Thủ tục thành lập trường Trung cấp dạy nghề dân lập

Văn phòng luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS là văn phòng luật sư hàng đầu về tư vấn và cung cấp các dịch vụ thành lập, trong đó bao gồm thành lập trường Trung cấp dạy nghề tư thục...
 
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường Trung cấp dạy nghề tư thục chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
 
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, Sở Lao động Thương binh và xã hội.
 
Bước 3: Tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ: Sau 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ nếu hồ sơ thành lập trường không hợp lệ thì Sở Lao động Thương binh và xã hội có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Nếu hồ sơ hợp lệ thì Sở Lao động Thương binh và xã hội gửi tới Hội đồng thẩm định.
 

Bước 4: Hội đồng thẩm định hồ sơ :

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trường do Sở Lao động Thương binh và xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định (do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động) tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập Trường trung cấp nghề tư thục:

- Hồ sơ không đủ điều kiện, Sở Lao động Thương binh và xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trường trung cấp nghề tư thục và nêu rõ lý do;

- Hồ sơ đủ điều kiện thành lập Trường trung cấp nghề tư thục, Sở Lao động Thương binh và xã hội có tờ trình về việc thành lập Trường trung cấp nghề tư thục tới UBND tỉnh.
 
Bước 5: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc (kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Lao động Thương binh và xã hội ), Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định cho phép thành lập Trường trung cấp nghề tư thục. 
 
 
 
Hồ sơ thành lập trường trung cấp dạy nghề tư thục bao gồm:
 

a) Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường trung cấp nghề tư thục (theo mẫu số 3b ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/09/2011 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội).

 
b) 07 quyển Đề án thành lập trường trung cấp nghề, trong đó xác định rõ sự cần thiết thành lập trường, mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường, kế hoạch và tiến độ thực hiện đề án, hiệu quả kinh tế - xã hội (theo mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/09/2011 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội).
 
c) Dự thảo Điều lệ của trường.
 
d) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trường, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trường.

e) Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trường và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường sau khi được thành lập.

Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập trường (nếu có).
 

f)  Đối với trường trung cấp nghề tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn cần phải bổ sung:

- Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường;

- Danh sách và hình thức góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường;

- Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường;

- Danh sách, biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn;

- Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường. 
 
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
 
 
1. Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21/8/2009 của Chính phủ quy đinh trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề;
 
2. Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/09/2011 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.
 
 
 
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI-HSLAWS 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666   
Các từ có liên quan đến bài viết: Thủ tục thành lập trường Trung cấp dạy nghề dân lập

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   Z3Q8BB