luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước

Hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước

Hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước bao gồm Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ, các chính quyền địa phương

Hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước bao gồm Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ, các chính quyền địa phương. Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Các Sở, Ban, Ngành tại địa phương Các Sở, Ban, Ngành tại địa phương
Các sở, ban, ngành là các Cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham mưu giúp ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: văn hóa, xã hội, giáo dục, thể thao, kinh tế.
>> Chi tiết
Ủy Ban Nhân Dân các cấp Ủy Ban Nhân Dân các cấp
Vị trí, tính chất, chức năng của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã và các cấp tương đương được quy định tại Hiến pháp và Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: ...
>> Chi tiết
Cơ quan trực thuộc Chính phủ Cơ quan trực thuộc Chính phủ
Các cơ quan trực thuộc chính phủ hiện nay bao gồm 8 cơ quan sau: Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam...
>> Chi tiết
Các Bộ và Cơ quan ngang Bộ Các Bộ và Cơ quan ngang Bộ
Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ 
Bộ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực.
>> Chi tiết
Chính phủ Chính phủ
Theo điều 94 Hiến pháp 2013 có quy định: “Chính phủ  là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội”.
>> Chi tiết