Hệ thống cơ quan quyền lực Nhà nước bao gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các câp. Quyền lực của quốc hội là một trong ba quyền quan trọng nhất trong hệ thống chính trị của các quốc gia trên thế giới: quyền lập pháp.
 
Hệ thống cơ quan quyền lực Nhà nước bao gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các câp. Quyền lực của quốc hội là một trong ba quyền quan trọng nhất trong hệ thống chính trị của các quốc gia trên thế giới: quyền lập pháp. Quyền lực của quốc hội được thể hiện khác nhau tại mỗi quốc gia. 
Hội đồng Nhân dân các cấp

Hội đồng Nhân dân các cấp

Hội đồng nhân dân là cơ quan đại biểu của nhân dân ở địa phương, do nhân dân địa phương bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm theo các nguyên tắc phổ thông, bình đẳng trực tiếp và bỏ phiếu kín ...
Xem thêm
Cơ cấu tổ chức của Quốc hội

Cơ cấu tổ chức của Quốc hội

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các cơ quan của Quốc hội gồm có: Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội.
Xem thêm
Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội được quy định tại Điều 74 luật Hiến Pháp năm 2013
Xem thêm
Quốc hội - Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất

Quốc hội - Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất

Trong bộ máy nhà nước, Quốc hội chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Quốc hội nước ta thực sự đại diên cho ý chí, lợi ích của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 673685 lượt

090 574 6666