➲ Hệ thống Pháp luật hành chính là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý hành chính nhà nước.
 
➲ Hệ thống Pháp luật hành chính là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý hành chính nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước, các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình cơ quan nhà nước xây dựng và phát triển chế độ công tác nội bộ của mình, các quan hệ xã hội trong quá trình cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, cá nhân thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước đối với các vấn đề cụ thể do pháp luật quy định.
Mối quan hệ của các cơ quan Nhà nước

Mối quan hệ của các cơ quan Nhà nước

Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một hệ thống bao gồm nhiều cơ quan nhà nước có tính chất, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau tạo thành một thể thống nhất vì được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung nhất định.
Xem thêm
Pháp luật Hành chính - Nhà nước

Pháp luật Hành chính - Nhà nước

Pháp luật hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng…
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 13 lượt

Tổng số đã xem: 837434 lượt

090 574 6666