➫ Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.
Khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế TNCN

Khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế TNCN

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán, khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Công ty quản lý quỹ nơi cá nhân uỷ thác quản lý danh mục đầu tư khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư này.
Xem thêm
Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế TNCN

- Tại Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài Chính nêu trên hướng dẫn: "Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d,khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng . . . thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân"..
Xem thêm
Thủ tục đăng ký thuế TNCN

Thủ tục đăng ký thuế TNCN

Đối tượng phải đăng ký thuế Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP thì đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân.
Xem thêm
Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng của thuế TNCN

Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng của thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp thì giá chuyển nhượng được xác định như đối với cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại điểm a.1, khoản 1, Điều 11 Thông tư này.
Xem thêm
Các Khoản giảm trừ gia cảnh thuế TNCN

Các Khoản giảm trừ gia cảnh thuế TNCN

Theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, việc giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau:
Xem thêm
Căn cứ tính thuế, xác định thuế TNCN

Căn cứ tính thuế, xác định thuế TNCN

Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này
Xem thêm
Kỳ tính thuế TNCN

Kỳ tính thuế TNCN

Kỳ tính thuế theo qui định tại Điều 7 Luật thuế TNCN, Tại mục VI, Phần A, Thông tư số 84/2008/TT-BTC qui định về kỳ tính thuế
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 673572 lượt

090 574 6666