➬ Luật số 27/2008/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.
Các trường hợp và điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Các trường hợp và điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Căn cứ theo Thông tư của Bộ Tài chính số 05/2012/TT-BTC ngày 5/01/2012 hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Xem thêm
Các trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt

Các trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt

Theo Điều 7 Thông tư 05/2012/TT-BTC quy định các trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:
Xem thêm
Căn cứ tính thuế, Giá tính thuế, Thuế suất

Căn cứ tính thuế, Giá tính thuế, Thuế suất

Căn cứ tính thuế , giá tính thuế , thuế suất của thuế Tiêu thụ đặc biệt được Quốc hội ban hành theo Luật số 27/2008/QH12
Xem thêm
Đối tượng không chịu thuế TTĐB

Đối tượng không chịu thuế TTĐB

Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, Điều 3 Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ, Điều 2 Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ & Điều 3 Thông Tư 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012, đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm:
Xem thêm
Đối tượng chịu thuế TTĐB

Đối tượng chịu thuế TTĐB

Theo Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, Điều 2 Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ, khoản 1 Điều 1 Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ & Điều 2 Thông Tư 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012, đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm:
Xem thêm
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật số 27/2008/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 837324 lượt

090 574 6666