❂ Việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hiện nay quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh gía tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Xét nghiệm mẫu đánh giá tác động môi trường

Xét nghiệm mẫu đánh giá tác động môi trường

Chủ dự án có trách nhiệm đưa ra các kết quả phân tích hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án, các kết quả này phải được xác nhận bởi một đơn vị có chức năng theo quy định của pháp luật. Pháp luật quy định cụ thể các điều kiện đối với các tổ chức lập Báo cáo ĐTM.
Xem thêm
Ý kiến chấp thuận dự án và tác động môi trường của UBND các cấp

Ý kiến chấp thuận dự án và tác động môi trường của UBND các cấp

Việc lấy ý kiến tham vấn của UBND cấp xã đối với việc triển khai dự án và các phương án bảo vệ môi trường là một phần không thể thiếu của quá trình xin phê duyệt đối với Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Xem thêm
Bảo vệ phương án tác động môi trường

Bảo vệ phương án tác động môi trường

HSLAWS cung cấp dịch vụ lập báo cáo tác động, phương án khắc phục sự cố và Bảo vệ phương án tác động môi trường cũng như là đơn vị cung cấp các dịch vụ tổ chức, chuẩn bị các phương tiện kĩ thuật cần thiết hỗ trợ Quý khách hàng trong việc bảo vệ phương án tác động môi trường trước cơ quan có thẩm quyền.
Xem thêm
Báo cáo tác động, phương án khắc phục sự cố môi trường

Báo cáo tác động, phương án khắc phục sự cố môi trường

HSLAWS là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn trình tự, thủ tục pháp lý, hồ sơ pháp lý trong suốt quá trình lập, nộp, thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Xem thêm
Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi thực hiện dự án

Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi thực hiện dự án

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là một công cụ mang tính khoa học và kỹ thuật được sử dụng để dự báo các tác động môi trường có khả năng xả ra bởi dự án đầu tư, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp và biện pháp nhằm tăng cường các tác động tích cực, giảm thiểu các tác động tiêu cực, góp phần làm cho dự án đầu tư được bền vững trong thực tế triển khai.
Xem thêm
Thủ tục thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Thủ tục thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hiện nay quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP .
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 6 lượt

Tổng số đã xem: 673250 lượt

090 574 6666