Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hóa được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp còn góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống của riêng mỗi doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp góp phần tạo nên thương hiệu doanh nghiệp.
Kiểm tra, đánh giá, chỉnh sửa các nội dung Văn hóa Doanh nghiệp

Kiểm tra, đánh giá, chỉnh sửa các nội dung Văn hóa Doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp khi có được văn hóa là bản sắc riêng của mình cũng chưa hẳn là đã hoàn thiện. Để xác thực lại điều này cần phải có những hệ quy chiếu, những chuẩn mực chung làm nền tảng cơ sở để có thể kiểm tra, đánh giá, chỉnh sửa các nội dung của văn hóa doanh nghiệp.
Xem thêm
Đào tạo và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp

Đào tạo và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp

Để định hướng cho các nhân viên có một cái nhìn khái quát về văn hóa doanh nghiệp, có một mục tiêu chung với chủ doanh nghiệp trong công cuộc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cần phải làm cho họ thấy được những lợi ích xác thực mà văn hóa doanh nghiệp mang lại cho công ty cũng như cho chính bản họ.
Xem thêm
Xác lập mục tiêu, Kế hoạch phát triển Văn hóa Doanh nghiệp

Xác lập mục tiêu, Kế hoạch phát triển Văn hóa Doanh nghiệp

Xác lập mục tiêu, kế hoạch phát triển Văn hóa doanh nghiệp là quá trình xây dựng các giá trị chuẩn mực của doanh nghiệp trên phương diện văn hóa. Cụ thể là mục tiêu về môi trường ...
Xem thêm
Phân tích các giá trị văn hóa Doanh nghiệp với phát triển Kinh doanh

Phân tích các giá trị văn hóa Doanh nghiệp với phát triển Kinh doanh

Trong kinh doanh, chủ doanh nghiệp luôn mong muốn, giảm chi phí tối thiểu và tăng lợi nhuận tối đa; cùng một mục đích như vậy, nhưng mỗi doanh nghiệp lại có những cách thức thực hiện khác nhau.
Xem thêm
Hệ thống hóa các đặc trưng của Doanh nghiệp

Hệ thống hóa các đặc trưng của Doanh nghiệp

Từng loại hình doanh nghiệp đó có các ưu thế pháp lý khác nhau giúp chúng ta có thể phân biệt được và lựa chọn sao cho phù hợp với điều kiện của bản thân khi muốn thành lập công ty.
Xem thêm
Phương pháp xác lập các tiêu chí văn hóa Doanh nghiệp

Phương pháp xác lập các tiêu chí văn hóa Doanh nghiệp

Các tiêu chí văn hóa Doanh nghiệp là một hệ quy chiếu để doanh nghiệp phấn đấu xây dựng các giá trị văn hóa cốt lõi làm nên thương hiệu riêng của doanh nghiệp mình...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 6 lượt

Tổng số đã xem: 781786 lượt

090 574 6666