Đại hội đồng cổ đông là Cơ quan quyền lực cao nhất trong Công ty cổ phần, quyết định tất cả những vấn đề có tính định hướng đường lối hoạt động của Doanh nghiệp ...
Đại hội đồng cổ đông là Cơ quan quyền lực cao nhất trong công ty cổ phần, quyết định tất cả những vấn đề có tính định hướng đường lối hoạt động của Doanh nghiệp, quyết định loại cổ phần, số cổ phần được quyền chào bán, mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần….bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát,....và thông qua Điều lệ Doanh nghiệp. Điều lệ là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Doanh nghiệp và được Đại hội đồng cổ đông qua một cách hợp lệ, phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
Sổ cổ đông và ủy quyền tư cách cổ đông

Sổ cổ đông và ủy quyền tư cách cổ đông

Sổ cổ đông là văn bản hoặc tập dữ liệu điện tử ghi nhận các nội dung cơ bản về tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty, số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán ...
Xem thêm
Các biểu mẫu trong Đại hội đồng cổ đông lần đầu

Các biểu mẫu trong Đại hội đồng cổ đông lần đầu

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có quyền quyết định cao nhất, là trung tâm đầu não điều phối mọi hoạt động kinh doanh của một công ty cổ phần ...
Xem thêm
Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty cổ phần hóa

Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty cổ phần hóa

Theo quy định pháp luật, Điều lệ là một phần tất yếu để thành lập Doanh nghiệp. Hơn thế, Điều lệ công ty cổ phần là một Hợp đồng giữa Công ty với các cổ đông và giữa các cổ đông ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 932332 lượt

090 574 6666